Fritids

Fritids omfattar skolår F-5 och vi håller till i förskoleklassens klassrum. Vi har en utomhuspedagogisk inriktning på vår skola. Det innebär att vår verksamhet innefattar friluftsliv, återvinning/ källsortering och att vi planerar aktiviteter och lek utomhus allt efter säsong. Närmiljön ger goda förutsättningar för detta genom närheten till skog och natur.

Verksamheten bygger på en helhetssyn på eleverna, där vi utgår från deras behov och intressen.

Verksamhetens planering utgår från Läroplanen för grundskolan (LGR11) och sker inför varje läsår, termin och vecka. Fritids ingår också i skolans arbetslag, vilket bidrar till ett nära samarbete mellan verksamheterna.

Elevernas delaktighet kommer även till uttryck genom Fritidsrådet som genomförs en gång i månaden och protokollförs. Dessa möten sker på ett demokratiskt sätt där barnen får komma till tals med åsikter och idéer. Protokollen finns att läsa på Fritids anslagstavla. Det finns också en idélåda där barnen kan lämna lappar med sina idéer, som vi sedan tar upp på Fritidsrådet.

Vi som arbetar är utbildade lärare och erfaren personal som strävar efter att ge barnen meningsfull fritid.

Öppettider

Vi har öppet mån – fred 7.15-7.45 samt 12-16.30. 6.30-7.15 samt efter 16.30 bedrivs verksamheten tillsammans med förskolan. Fritids/förskola samarbetar också vid andra tillfällen, t.ex. vid lov. Hela verksamheten är öppen 6.15-17.15 detta läsår.

Frukost och mellis

Frukost serveras tom kl 7 Mellanmål serveras ca kl 14.15 i matsalen eller utomhus.

Övrigt

Lovlappar skickas ut innan lov så att vi kan planera personaltäthet och aktiviteter. Dessa och övriga schemaändringar vill vi gärna få in i god tid.

En gång per månad har vi kvällskonferenser och då stänger hela verksamheten kl 16.15.

Villkor för kostnader och tillgång är de samma som i kommunal verksamhet.

Önskar man säga upp en fritidsplats är uppsägningstiden 60 dagar och man betalar avgift under hela den tiden. Byter man till terminsplacering (högst 15 dagar per termin) är det ingen uppsägningstid.

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med oss via telefon 019-238176, 076-1994043.