Hantering av personuppgifter

Personuppgiftshantering

Fridhem förskola och skola behöver hantera personuppgifter för dig som är anställd, är medlem i föreningen och/eller har barn i verksamheten. Det är bland annat för att kunna kommunicera med myndigheter, följa lagstiftning och kollektivavtal. Här kan du se vilka typer av personuppgifter som vi hanterar, för vilka ändamål vi behandlar dem, vilken rättslig grund vi har för behandlingen och hur länge vi behöver spara olika personuppgifter.

Barn i förskolan

Elever i grundskolan

Medlemmar och Vårdnadshavare

Personal

Som medarbetare, vårdnadshavare och/eller medlem i föreningen har du alltid rätt att få information om varför Fridhems skola och förskola behöver behandla dina personuppgifter, vem som ansvarar för att de förvaras på ett säkert sätt, hur länge de ska förvaras och vad de ska användas till. Du har också rätt att få information om vilken rättslig grund som finns för att din arbetsgivare ska få behandla dina personuppgifter.


Fridhem förskola och skola kommer att radera dina personuppgifter när de inte längre behövs för det syfte de samlades in för. Ovan ser du vilka typer av personuppgifter vi samlar in och under hur lång tid de sparas. Om du ångrar ett samtycke som du tidigare har gett har du rätt att få dina personuppgifter, som samlades in med stöd av samtycket, raderade. Du har även rätt att klaga på hur Fridhem förskola och skola hanterar dina personuppgifter, och du kan när som helst begära att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter som Fridhem förskola och skola behandlar. I dessa fall, vänd dig till rektor/förskolechef.

Inom Fridhem förskola och skola är det viktigt att vi skyddar alla barns och elevers integritet och rättigheter när vi behandlar deras personuppgifter. Detsamma gäller när man behandlar personal/kollegors uppgifter. När man inom verksamheten ska hantera personuppgifter, ska man alltid först tänk efter om det verkligen är nödvändigt. Om det är det, är nästa steg att tänka på vilken typ av personuppgift det handlar om och vilket skydd som krävs. Till exempel är det viktigt att inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt, och att känsliga uppgifter lagras i säkra system.

Fridhem förskola och skola är ansvarig för personuppgifter kopplade till verksamheten. Det innebär att det är styrelsen som är personuppgiftsansvariga. Om du har frågor om hur dina personuppgifter hanteras kontakta styrelsen eller rektor/förskolechef.

Vill du ha ett registerutdrag kontaktar du rektor/förskolechef.