Skolan

Fridhem förskola och skola är den lilla friskolan på landet. Skolan är idylliskt belägen med skog och åkrar runt knuten. Här känner alla varandra, det gäller både elever och personal. Eleverna är ofta ute, både under skoltid och under fritidstid. Skolgården är delvis täckt av en härlig skog för barnen att leka i. Vi tar emot barn från förskoleklass till och med skolår 5. Skolan har drivits som friskola sedan 1997, men skolan har funnits i drygt hundra år.

Vi har fyra klasser: förskoleklassen, 1:an, 2:an, och 3-4-5:an. Skolan är politiskt och religiöst obunden. Vi följer läroplan och andra styrdokument för grundskolan. Undervisningen är kostnadsfri.

Undervisning

Vår undervisning följer läroplanen och andra styrdokument för grundskolor i Sverige. Vi har ingen pedagogisk eller religiös inriktning, men vi har en stark betoning på natur och NO. Fridhemsskolan är medlem i skolutvecklingsprogrammet Naturvetenskap och Teknik för Alla (NTA). Syftet med det är att stimulera och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare.

Kompetensutveckling för lärare sker genom kurser och föreläsningar. Vi lär alla på olika sätt. Vissa kan tänka abstrakt medan andra föredrar att springa multiplikationstabellen. Men hur gör man det? Det vet våra lärare som är utbildade i utomhusmatematik genom Naturskolan. En kurs med tankar, idéer och massor med konkreta metoder för att arbeta med matematik ute.

Elevinflytande

Vårt mål är att barnen ska delta i planeringen och utvärderingen av sin arbetsmiljö och den dagliga undervisningen. Genom att praktiskt arbeta i olika grupper, t ex matvärd, får eleverna träna sig i ansvarstagande och får en inblick i skolans arbete. Fadderverksamhet finns med syfte att skapa trygghet och vi-känsla.

  • Klassråd, varje klass bildar tillsammans med klassläraren ett klassråd som behandlar aktuella frågor.
  • Elevråd, varje klass utser en representant till elevrådet som har möte en gång i månaden.
  • Klassrummet, elever och personal delar på ansvaret för olika uppgifter.
  • Likabehandlingsplanen.

Elevvård

Elevvård sker i ett samråd mellan elev, målsman, pedagoger, specialpedagog, skolhälsovård och rektor. Rektorn har ansvar för all elevvård och i den ingår skolhälsovård, arbetsmiljö, trygghetsgruppen, likabehandlingsarbete, elevhälsoteamet och stöd för enskilda elever att nå upp till uppsatta mål.

Ansökan

Blankett ansökan skola